Function(optional parameters, named parameters)

Dart, Flutter 2021. 1. 29. 13:03

728x90
int addNum1(List num, [int a]) {
	// code
	return $variable;
}

List num = [1, 2, 3, 4, 5];
addNum1(List num);
// [int a]라고 된 경우는 생략 가능

int addNum2(List num, int a, {
	int b,
	int c,
}) {
	// code
}

List num = ['a', 'b', 'c'];
addNum2(List num, 1, b: 1, c:4);

 

'Dart, Flutter' 카테고리의 다른 글

Function(optional parameters, named parameters)  (0) 2021.01.29
Fixed length List  (0) 2021.01.28

댓글 0